5 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก “จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม” โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกษตรกร

*****นครนายก..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายนิธิศ จิตนิยม นักวิชการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาววิรัลพัชร์ อยู่อินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร ” จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม ” ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา

***** โดยมีนายสุรวัจน์ ยุพรภักดีโรจน์ ผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกษตรกรในกลุ่มให้รู้จักพึ่งตนเอง ทำการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนและแบ่งปันในชุมชน พร้อมนี้ได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มชุมชนผู้นำ VRIO  จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การทำแร่ธาตุสำหรับแพะ และ การทำสบู่น้ำนมแพะ ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้เกิดการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำการเกษตรและสร้างเครือข่ายเกษตรกรด้านการเลี้ยงสัตว์ เกื้อกูลกัน มีศักยภาพทำการผลิตได้มากพอเพื่อจำหน่ายและสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป