ศอ.บต.ดันเศรษฐกิจฮาลาลรังสรรเมนูอาหารจากวัตถุดิบในพื้นที่ ยกระดับครัวไทยสู่ครัวโลก

*****ยะลา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต. ) ร่วมกับหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษาสถาบันทางการเงินอิสลาม ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  บนฐานความร่วมมือไทย-มาเลเซีย จะนำเสนอโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะแบบครบวงจร เพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้กรอบการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้

*****สำหรับโครงการนี้จะเป็นบทสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือและการทำงานของทุกหน่วยงานองค์กรอย่างแท้จริง ซึ่งจะมีการบูรณาการตั้งแต่นโยบาย การดำเนินงานการวิจัยและพัฒนาวิชาการ งบประมาณและการบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพ ผ่าน  การจัดทำตัวชี้วัดที่วัดร่วมกันของหน่วยบูรณาการทั้งหมด ที่สำคัญที่สุดจะได้ความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่จากเชฟจุมพลที่จะเดินทางมาในพื้นที่และเป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาอาหารแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออกไปยังโลกมุสลิมโรคตะวันออกที่จะเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยจะมีการหารือร่วมกันในวันที่ 25 ถึง 26 พ.ย.65 ที่จะถึงนี้ และจะได้นำเสนอข้อมูลการหารือประเด็นการขับเคลื่อนในคราวการนำเสนอผลงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่ 7 ธ.ค.65 ที่จะถึงนี้ ที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไป

*****รวมทั้งเปิดตัวการใช้ Soft Power ด้านอาหารตามอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การนำพหุสังคมความโดดเด่นของพื้นที่โดยเฉพาะการเป็นระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลเพื่อสร้างครัวไทยสู่ครัวโลกอย่างแท้จริงความมุ่งหวังโครงการนี้จะเป็นโครงการสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งต้นทางกลางทางและปลายทางอย่างแท้จริงเป็นโครงการที่ 2 รองจากโครงการโคบาลชายแดนใต้ ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้ดำเนินการตามข้อเสนอของอนุกรรมาธิการแผนบูรณาการภาคใต้และข้อสั่งการของประธานกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม

เจษฎา สิริโยทัย/รายงาน