5 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

ชาวบ้านตำบลไทรย้อย “แสนดีใจ” หลังปศุสัตว์ จ.แพร่ จัดกิจกรรม “พิธีมอบโคโครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริฯ “

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายสัตวแพทย์ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเด่นชัย นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย จัดกิจกรรมมอบโคเนื้อแก่เกษตรกรตามโครงการ ธ.ค.ก. ที่โรงเรียนบ้านปากปาน (สีมารัตน์วิทยานุสรณ์) ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นโดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบโคโครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริฯ โดยกรมปศุสัตว์ ได้ส่งมอบโคเนื้อเพศเมีย จำนวน 35 ตัว นำไปบริการแก่เกษตรกรยืมเพื่อการผลิตตามระเบียบของโครงการ ธคก. ในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 35 ราย ๆ ละ 1 ตัว

*****ทั้งนี้เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตโคเนื้อให้เพียงพอต่อการบริโภคในจังหวัดแพร่ และในแถบภูมิภาคภาคเหนือ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาปรับระบบการเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายกรมปศุสัตว์ที่ต้องการให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีปัญหาเรื่องราคา โดยให้ปรับลดพื้นที่มาปลูกพืชอาหารสัตว์แทน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตโคเนื้อคุณภาพในจังหวัดแพร่ต่อไป

*****ขณะที่พี่น้องชาวบ้านตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย พากันดีใจหลังจากที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม “พิธีมอบโคโครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริฯ “ ในครั้งนี้ จะเลี้ยงดูตามวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตโคเนื้อให้เพียงพอต่อการบริโภคในจังหวัดแพร่ และในแถบภูมิภาคภาคเหนือ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาปรับระบบการเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป