พังงาจัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน สู่มาตรฐาน RSPO

*****พังงา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.พังงา มอบหมายให้นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผวจ.เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาเทคนิคการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน เกษตรกรทั่วไปภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืน โดยมีเกษตรอำเภอ กลุ่มองค์กร เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา  จ.พังงา

***** นายเถลิงศักดิ์ กล่าวว่า ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดพังงา มีพื้นที่ปลูกกว่า 261,668 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 2,992 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวม 701,746 ตัน มูลค่า กว่า 1,696 ล้านบาท ปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาความผันผวนด้านราคา ต้นทุนการผลิตสูง ,การระบาดของโรค  ,ปัญหาแมลงศัตรูพืช และพื้นที่ปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์  นับเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องร่วมกันแก้ไข โดยส่วนราชการทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปดูแลและสนับสนุนให้ความรู้ทางวิชาการ เช่น วิธีการกำจัดศัตรูพืช วิธีป้องกันโรคระบาดของพืช การบำรุงดิน การเก็บเกี่ยว การจำหน่าย โดยเกษตรกรต้องให้ความร่วมมือดูแลบำรุงรักษาผลผลิตของตนเองให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด หากกระบวนการปลูกและเก็บเกี่ยวมีความสมบูรณ์จะส่งผลให้ผลปาล์มมีคุณภาพ มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง และได้ราคาดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน สู่มาตรฐาน RSPO ให้ได้

***** ด้านนายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงาได้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน ตามระบบ RSPO โดยการจัดสัมมนาเทคนิคการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันเกษตรกรทั่วไป จำนวน 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 350 ราย ในวันนี้เป็นรุ่นที่ 1 ประกอบด้วยเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันทั่วไป จำนวน 210 ราย มีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน การใช้ปุ๋ยในสวนปาล์มน้ำมัน  การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันและคุณภาพทะลายปาล์ม โดยวิทยากรผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญ จากนายศักดิ์ชัย เมืองศรีนุ่น ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอเชี่ยนน้ำมันปาล์ม จำกัด เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันสู่มาตรฐาน RSPO หรือมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติความยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตแก่เกษตรกร เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ำมันให้สูงขึ้น และช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรของจังหวัดพังงาต่อไป