update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

เปิดโครงการผลิตข้าวมีเทนต่ำ ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน climate change มทร.อีสาน

*****ร้อยเอ้ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 ก.พ.66 นายไพโรจน์  จิตจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการผลิตข้าวมีเทนต่ำ ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน climate change มทร.อีสานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ทุ่งกุลาร้องไห้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

*****โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้กำหนดจัดโครงการผลิตข้าวมีเทนต่ำ ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน climate change มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร เป็นเทคนิคที่สำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองได้ และเป็นการนำผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มลักษณะพิเศษหรือจุดเด่นบางอย่างให้ต่างไปจากเดิม เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจก

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ