8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

ปศุสัตว์ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมงานวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2566 กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงควายไทยให้เป็นสัตว์เลี้ยงสำคัญคู่กับสังคมและวิถีเกษตรกรรม

*****ร้อยเอ้ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด จัดกิจกรรมงานวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2566 ที่กลุ่มผู้เลี้ยงควายตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงควายไทยให้เป็นสัตว์เลี้ยงสำคัญคู่กับสังคมและวิถีเกษตรกรรม โดยมีภาคีเครือข่ายและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงควาย เข้าร่วมกิจกรรม

***** นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปีเป็น “วันอนุรักษ์ควายไทย” ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญสำหรับคนไทยจะได้ระลึกถึงควายไทย สำนักงานปศุสัตว์ร้อยเอ็ด จึงได้จัดงานวันอนุรักษ์ควายไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ.2566 ขึ้น ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงควายไทยให้เป็นสัตว์เลี้ยงสำคัญคู่กับสังคมและวิถีเกษตรกรรมของไทย เป็นการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและอนุรักษ์เพื่อไม่ให้ควายไทยสูญพันธุ์ โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรม การสร้างการรับรู้เรื่องควายไทย การให้บริการตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การถ่ายพยาธิและมอบเวชภัณฑ์สำหรับควาย

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ