update newsการเงิน-ธนาคารข่าวเด่นเศรษฐกิจ

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด

*****สตูล..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด พร้อมด้วยนางรอซนานี สันหมุด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายถาวรศักดิ์ รัตนชูศรี สหกรณ์จังหวัดสตูล นายธนะวิทย์ ชูทอง สหกรณ์จังหวัดสงขลา นายชนะ อมรวัฒน์ สหกรณ์จังหวัดยะลา นายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดตรัง นางสาวโสภิดา ศรัทธารัตน์ สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายอับดุลลอฮ์ อาเก็ม ประธานกรรมการ คณะกรรมการ สมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอับดุรเราะห์มาน บิน เอาฟ สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล

*****ขณะเดียวกันอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้บรรยายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สหกรณ์” โดยเน้นย้ำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ที่จะต้องเริ่มที่ตัวเอง รวมทั้งช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งสำคัญในการมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ คือ ต้องมีความซื่อสัตย์ ความประหยัด ความความอดทน รวมทั้งมีระบบตัวแทน โดยสมาชิกมีความเห็นชอบ มอบฉันทานุมัติ คือ คณะกรรมการ ซึ่งได้รับความไว้วางใจ ผ่านกระบวนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี มีการกำหนดมาตรการ/นโยบาย ออกมาสู่วิธีการปฏิบัติ ตลอดจนมอบหมายฝ่ายจัดการให้ขับเคลื่อนงานต่อ ทั้งนี้ จะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 70% เข้ามาใช้บริการในสิ่งที่สหกรณ์จัดไว้ให้ ซึ่งจะถือว่าประสบผลสำเร็จ รวมทั้งสามารถปิดบัญชี และแสดงงบในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้

*****อย่างไรก็ตาม อธิบดีฯ เน้นย้ำเพิ่มเติมว่า สมาชิกสหกรณ์ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน มีการเสนอความคิดเห็นและแนวทางความต้องการจริงๆ เข้ามาสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการ เพื่อจัดหาบริการที่ดีให้สมาชิกตามหลักศาสนาอิสลามที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอด รวมทั้งสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของตัวเองได้ทันทีว่ามีหุ้น และเงินฝากอยู่เท่าไหร่ บัญชีมีความถูกต้องโดยตลอด มีการดำเนินงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งที่กล่าวมานั้น จะต้องขับเคลื่อนตามหลักธรรมาภิบาล ให้ทุกอย่างอยู่ในกรอบการดำเนินงานที่ดี มีการช่วยเหลือกันในหมู่สมาชิก เพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง มีแนวทางปฏิบัติที่ดี ให้แนวทางในการดำเนินการแก่สหกรณ์ นอกจากนี้ หากเกิดปัญหาอะไรให้รายงานมาที่ผู้ตรวจราชการกรม และสหกรณ์จังหวัด เพื่อนำข้อมูลมารวบรวมและหาแนวทางแก้ไขให้ดีขึ้น เพื่อสหกรณ์จะมีการเติบโตอย่างมั่นคง สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

*****สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2536 ดำเนินธุรกิจตามหลักศาสนาอิสลามมายาวนานกว่า 30 ปี ปัจจุบันมีสมาชิก จํานวน 33,837 คน  สหกรณ์มีทุนดำเนินงานกว่า 1,186 ล้านบาท สหกรณ์ดําเนินธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย ธุรกิจเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น รวมทั้งสถานีบริการน้ํามันเซลล์ และร้านกาแฟ ซึ่งสหกรณ์ก่อกำเนิดขึ้นมาจากความร่วมมือและการระดมความคิดจากบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการระดมทุนเพื่อการลงทุน สนับสนุนผู้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ แต่ขาดเงินทุนรองรับ รวมทั้งส่งเสริมระบบเศรษฐกิจอิสลาม ตลอดจนนำระบบการจัดการภายใต้หลักการอิสลามมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด