รองอธิบตีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดงาน “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจยุด New Normal” ที่โรงแรมไอซาน่า

*****นครราสีมา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบตีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดงาน “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจยุด New Normal” ที่โรงแรมไอซาน่า อ.เมืองนครราชสีมา โดยมีนายชรินทร์ ทองสุข รองผวจ.นครราชสีมา ประธานและกรรมการเครือข่ายธุรกิจ Biz ClubThailand และประธานหรือผู้แทนเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดทุกท่าน สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมพิธีเมื่อวันที่ 25 ม.ค.65

*****นายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานกรรมการเครือข่ายธุรกิจBiz Club ประเทศไทย กล่าวรายงานว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติเป็น ประธานในพิธีเปิด สัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจยุค New Normal ในวันนี้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการรวมตัวของประธานเครือข่าย Moc Bizclubจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ และสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสัญจรนครราชสีมา ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสัญจรครั้งแรก นับจากมีการก่อตั้งBizclub ประเทศไทย เนื่องจากศักยภาพความพร้อมของพื้นที่และคณะกรรมการจัดงาน ทางBizclub ประเทศจึงได้ลงความเห็นให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดงาน

*****สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 2.เพื่อจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้นำของประธานจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ 3.สร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประธานทั้ง 77 จังหวัดประเทศเชื่อมโยงต่อยอดและขยายตลาดเพื่อประโยชน์ของสมาชิก Bizclub ประเทศซึ่งมีสมาชิกรวมกันกว่า 12,000 คนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานระหว่างหน่วยงาน องค์กรในพื้นที่ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศเพื่อประโยชน์ของสมาชิกBizClub ประเทศไทย

*****ด้านนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบตีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า มีความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจยุค New Normal ในวันนี้การกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Clubกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจและบทบาทโดยตรงต่อผู้ประกอบการทั้งหลาย ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การจดทะเบียน การกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็งแข่งขันได้ในเวทีการค้าทุกระดับกรมฯ มุ่งให้ความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ และการรวมกลุ่มธุรกิจเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง

*****ดั้งนั้นจึงได้จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ประจำจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2554 และสามารถดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายฯ ครบ๗๗ จังหวัด เมื่อปี 2559 เพื่อเป็นศูนย์รวมของกลุ่มเครือข่ายธุรกิจทุกระดับ ที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงการค้าระหว่างกัน และสร้างพันธมิตรเพื่อต่อยอดโอกาสธุรกิจทั้งระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ รวมทั้งเป็นเวทีเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานของภาครัฐ อันเป็นกลไกสำคัญให้ภาคธุรกิจของไทยมีความเข้มแข็งโดยปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายฯ ทั่วประเทศ ประมาณ 12,000 ราย