ผู้ว่าฯแพร่ เปิด “ประตูชัยไนท์มาร์เกต” ส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวร่ายงานว่า นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.แพร่ ประธานในการเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “ประตูชัยไนท์มาร์เกต”ตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา จังหวัดแพร่ กาดเมกฮิมคือ อำเภอเมืองแพร่ เมื่อเย็นวันที่ 30 พ.ค.65 โดยมีสิบเอกหญิงกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน โดยมีนางนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจ.แพร่ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกอบจ.แพร่ นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจ.แพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก

***** นายสมหวัง กล่าวว่า จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “ประตูชัยไนท์มาร์เกต” ในครั้งนี้ เป็นการสร้างจุดเน้นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมโดยการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรม ความต้องการนักท่องเที่ยว และสร้างทางเลือกของประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดแพร่ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่สร้างสรรค์ ในการทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เสริมพลังบวกและความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้ ศิลปินเครือข่ายทางวัฒนธรรม ได้มีพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงาน ทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับศิลปิน เครือข่ายทางวัฒนธรรม รวมทั้งเพิ่มบทบาทในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่และท้องถิ่นให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง

*****สิบเอกหญิงกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดกิจกรรม ณ กาดเมกฮิมคือ อ.เมืองแพร่ โดยเริ่มจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ซึ่งการจัดกิจกรรมจะจัดในทุกวันอาทิตย์และวันจันทร์ของทุกสัปดาห์จำนวน 20 ครั้ง และจะสิ้นสุดการจัดกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์โดยนำทุนทางวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัดแพร่ มาเป็นสิ่งจูงใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดแพร่ และส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรม ในการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทาง ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างสรรค์เมืองแพร่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

*****โดยได้รับความร่วมมือจาก สมาคมธุรกิจท่องเหี่ยวจังหวัดแพร่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ หอการค้า จังหวัดแพร่ ภาคีเครือข่ายรักษ์เมืองเก่าแพร่ ภาคีเครือข่ายลูกหลานเมืองแพร่ ชมรมอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นเมืองแพร่ กลุ่มคนสร้างศิลป์เมืองแพร่ หอศิลป์ เมืองแพร่ คณะกรรมการกาดเมกฮิมคือ วิทยาลัยชุมชนแพร่ และเทศบาล เมืองแพร่ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน “ประตูชัยไนท์มาร์เกต” ประกอบด้วย  การจำหน่ายสินค้าของชุมชน เช่น อาหารและสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า ของฝาก ของที่ระลึก เครื่องเงิน ผักปลอดสารงานจักสาน ของตกแต่งบ้าน. การจัดตลาดสินค้าทางวัฒนธรรม การสาธิตภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) และงานคราฟท์ เช่น การจำหน่ายผ้าซิ่นตีนจก งานคราฟท์กุ๊บลอน การสาธิตการย้อมผ้า ด้วยห้อม ของฝากของที่ระลึก (CPOT) ของครูนุชภางค์บ้านถิ่นและบ้านดอกไม้.

*****รวมทั้งลานการแสดงผลงานด้านศิลปะ ของกลุ่มศิลปิน หลากหลายแขนง เช่น การแสดงผลงานของ อาจารย์นคร บุญญาสัย ผู้ก่อตั้งสวนศิลปกรรม ธารตาดหมอก การแสดงผลงานการแกะสลักของ อาจารย์อิทธิพล ปัญญาแฝง ผู้ก่อตั้งคำแสนแกลเลอรี่ การแสดงผลงานของ อาจารย์นิรันดร์ ปัญญามูล ผู้ก่อตั้งหอศิลป์นิรันดร . ลานพื้นที่สร้างสรค์สำหรับเด็กและเยาวชน และการละเล่นพื้นเมือง เช่น ม้าก้านกล้วย หมากเก็บ กระโดดยาง ไม้โก๋งเก๋ง การทำของเล่นโบราณ (DIV) การวาดภาพบนผ้าใบขนาดใหญ่ การวาดภาพเขียนพื้นโดยใช้ชอล์กสี การแต่งครอสเพลย์ของเด็กและเยาวชน. การนิทรรศการภาพเก่า บ้านเก่าและเมืองเก่าจังหวัดแพร่ การแสดงโมเดลบ้านเก่าจำลอง  การแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรม เช่น แสดงทางศิลปะและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงดนตรีของเด็กและเยาวชน การแสดงดนตรีพื้นเมือง และดนตรีสากลของกลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรม การเต้นคัฟเวอร์ และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมบนเวทีกลางอีกมากมาย