หอการค้าจังหวัดพังงาเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

*****พังงา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกัณฐัศ กุลวานิช ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 65 หอการค้าจังหวัดพังงาได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ครั้งที่ 4/2565 มีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ผวจ.พังงา เป็นประธานในการประชุมฯ

*****โดยมีนายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ ประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ หอการค้าไทย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายอดิศร ตันเองชวน ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรม คาลิมา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า เขาหลัก ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

***** ขณะที่วันที่ 16 มิ.ย.65 มีการลงพื้นที่โครงการต่างๆ ที่นำเสนอในการประชุมฯรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา และการประชุมวันที่ 17 มิ.ย.65 ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามความต้องการของพื้นที่ นโยบายเร่งด่วนและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อคราวประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อาทิเช่น ด้านการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการท่องเที่ยว พร้อมกับวาระเพื่อพิจารณา เช่น แนวทางการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะอันดามัน (Andaman Smart City), แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามัน,  การเตรียมความพร้อมของสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน, โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหาดส้มแป้น ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง และการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน Andaman Wellness Corridor (AWC) และกำหนดการจัดประชุมครั้งที่ 5/2565 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 ส.ค. 65 ณ จ.กระบี่