4 ตุลาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

ชมรมผู้ผลิตน้ำดื่ม จังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมเรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ แสดงฉลากไม่ถูกต้อง โทษปรับ 20,000 บาท

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบุญถม ปาปะเพ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประธานในการเปิดการอบรมผู้ประกอบการน้ำดื่มจังหวัดมหาสารคาม เกี่ยวกับการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุโดยมีผู้ประกอบการน้ำดื่มจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 80 แห่ง เข้าร่วมอบรม ภายในงานได้มีการบรรยายว่าด้วย เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 ตาม พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522  และมีการสาธิตการใช้เครื่องพิมพ์ อักษร/วันที่-เดือน-ปี ในภาชนะบรรจุน้ำดื่ม ที่ห้องประชุมฟาร์มโคนมโคกก่อ บ้านโคกก่อ ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม

*****นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ อาศัยตามอำนาจพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งหากผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารไม่แสดงวันเดือนปีที่ผลิต และหรือวันเดือนปีที่หมดอายุ ต้องมีระวางโทษปรับนั้น เนื่องจากผู้ประกอบการน้ำดื่มส่วนใหญ่ในจังหวัด  หลายรายยังขาดความรู้และความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ  ในฐานะชมรมผู้ผลิตน้ำดื่ม เป็นองค์กรกลางระหว่าง สมาชิกชมรมฯ ,หน่วยงานกาครัฐฯและผู้บริโภค  จึงได้จัดอบรมผู้ประกอบการน้ำดื่ม จังหวัดมหาสารคาม โดยขอวิทยากรจากสำนักงานตาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม มาให้ความรู้และความเข้าใจ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367)  พ.ศ. 2557 เรื่อง กรแสดงฉอากของอาหาวในภาชนะบรรจุ

*****ด้านนายบุญถม ปาปะเพ   เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการน้ำดื่ม ได้เรียนรู้ข้อถูกต้องของฉลากอาหารที่ออกสู่ตลาด  หลังจากอบรมเรียบร้อยต้องไปตรวจสอบฉลากอาหาร ให้มีความถูกต้องในทุก ๆ ส่วน หากไม่ครบให้รีบดำเนินการปรับปรุง ซึ่งน้ำดื่มที่ผู้ประกอบการผลิต จะมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ผลิตและเจ้าหน้าที่จะให้เวลาไปปรับปรุงแก้ไขและจะไปตรวจสอบ  ตามโรงงานต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค หากไม่ถูกต้องมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท