update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

กองทุนประกันชีวิตประกาศระยะเวลาการจ่ายเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

*****กรุงเทพฯ..ประกาศระยะเวลาการจ่ายเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความเปิดเผยขึ้น โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนพดล  เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ได้ออกประกาศย่นระยะเวลาการจ่ายเงินคืนให้กับผู้เอาประกันได้รวดเร็วมากขึ้น หากผู้เอาประกันยื่นคำขอรับเงินในรูปแบบออนไลน์จะใช้ระยะเวลาการพิจารณาและจ่ายเงินคืนท่านภายใน 8-11 วันทำการ ส่วนท่านที่ยื่นคำขอรับเงินที่สำนักงานกองทุนประกันชีวิตด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะใช้ระยะเวลาการพิจารณาและจ่ายเงินคืนท่านภายใน 11-16 วันทำการ

*****ทั้งนี้ ปัญหาเศรษฐกิจของไทยยังคงอยู่กับประชาชนคนไทยไปอีกระยะหนึ่ง การได้เงินตามสัญญาประกันภัยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถช่วยดูแลครอบครัวได้อย่างดี ดังนั้น ผู้เอาประกันที่ส่งเบี้ยประกันชีวิตไปจนครบสัญญาประกันภัย แล้วยังไม่ได้ติดต่อขอรับเงินคืนจากบริษัทประกันชีวิตจนเวลานานล่วงเลย 10 ปี ทางบริษัทประกันชีวิตได้ส่งเงินของผู้เอาประกันซึ่งเรียกว่า เงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความไปไว้ที่กองทุนประกันชีวิต เงินก้อนนี้ยังมีมูลค่าที่ผู้เอาประกันสามารถติดต่อขอรับคืนได้ตลอดเวลา ปัจจุบันผู้เอาประกันสามารถตรวจสอบเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความของท่านได้ง่ายๆ ที่เว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต สามารถเข้าผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ และเมื่อตรวจสอบพบว่าท่านมีสิทธิ์ในเงินดังกล่าวไม่ต้องกังวลว่าจะใช้เวลานานกว่าจะได้รับเงินคืนเพราะทางกองทุนประกันชีวิต

*****โดยกองทุนประกันชีวิตได้ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จการจ่ายคืนเงินกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา

ดำเนินการแล้วเสร็จ

การจ่ายเงินคืนกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ สำหรับผู้ที่ยื่นคำขอผ่านช่องทางออนไลน์
งานคุ้มครองสิทธิ
1. ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานผ่านระบบเงินกรมธรรม์ประกันที่ล่วงพ้นอายุความ 1 วันทำการ
2. ขั้นตอนการจัดทำข้อมูลและเอกสารเพื่อเตรียมนำเสนอผู้จัดการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่ายคืน 1-2 วันทำการ
3. ขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลในการนำเสนออนุมัติจ่ายคืนเงินกรมธรรม์โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบภายในก่อนเสนอผู้จัดการอนุมัติจ่ายคืน 1 วันทำการ
4. ขั้นตอนการอนุมัติจ่ายคืนเงินกรมธรรม์ประกันภัยที่ล้วงพ้นอายุความ 1 วันทำการ
งานการเงิน
1. ขั้นตอนการตรวจสอบเลขบัญชีและยอดเงินจากเอกสารที่ได้รับจากการคุ้มครองสิทธิ 1 วันทำการ
2. ขั้นตอนการจัดทำไฟล์ข้อมูลสำหรับการโอนเงินเพื่อเตรียมนำส่งข้อมูลเข้าระบบ KTB Corporate online 1-2 วันทำการ
3. ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำส่งข้อมูลเข้าระบบ KTB Corporate online พร้อมคำนวณค่าธรรมเนียมธนาคารและจัดทำเอกสารทางการเงิน 1-2 วันทำการ
4. ขั้นตอนการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ KTB Corporate onlineและดำเนินการโอนเงินเพื่อจ่ายคืนเงินกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ 1 วันทำการ
รวมระยะเวลาการดำเนินการ 8-11 วันทำการ

ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา

ดำเนินการแล้วเสร็จ

การจ่ายเงินคืนกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ สำหรับผู้ที่ยื่นคำขอที่สำนักงานกองทุนประกันชีวิต
งานคุ้มครองสิทธิ
1. ขั้นตอนการลงรับเอกสารและบันทึกข้อมูลเข้าระบบงานสารบัญของกองทุนประกันชีวิต 1 วันทำการ
2. ขั้นตอนการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานการขอรับเงิน พร้อมตรวจสอบข้อมูลการนำส่งเงินจากบริษัทประกันชีวิตเข้ากองทุน 1-2 วันทำการ
3. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลต่างๆของผู้ยื่นขอรับเงินเข้าระบบเงินกรมธรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ 1-2 วันทำการ
4. ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ทำการบันทึกไว้ 1 วันทำการ
5. ขั้นตอนการจัดทำเอกสารเพื่อเตรียมเสนอผู้จัดการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่ายคืน 1 วันทำการ
6. ขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลการนำเสนออนุมัติจ่ายคืนเงินกรมธรรม์โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในก่อนเสนอผู้จัดการอนุมัติจ่ายคืน 1-2 วันทำการ
7. ขั้นตอนการอนุมัติจ่ายคืนเงินกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ 1 วันทำการ
งานการเงิน
1. ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลเลขที่บัญชีและยอดเงินจากเอกสารที่ได้รับจากงานคุ้มครองสิทธิ 1 วันทำการ
2. ขั้นตอนการจัดทำไฟล์ข้อมูลสำหรับการโอนเงินเพื่อเตรียมนำส่งข้อมูลเข้าระบบ KTB Corporate online 1-2 วันทำการ
3. ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำส่งข้อมูลเข้าระบบ KTB Corporate online พร้อมคำนวณค่าธรรมเนียมธนาคารและจัดทำเอกสารทางการเงิน 1-2 วันทำการ
4. ขั้นตอนการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ KTB Corporate onlineและดำเนินการโอนเงินเพื่อจ่ายคืนเงินกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ 1 วันทำการ
รวมระยะเวลาการดำเนินการ 11-16 วันทำการ