เชฟรอนประเทศไทยช่วยกาชาด

นายคมสันต์ โอ๊ยนาสวน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการส่งมอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท ให้กับ นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งรายได้ของการจัดงาน จะนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ในจังหวัดสงขลา