เปิดประตูดวงกับ อ.วิชช์/16 เม.ย.65

*****เนื่องในวันปีใหม่ไทย ขอส่งพรพระอันเป็นมงคล ภะวะตุ สัพพะมังคะลังขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน รักขันตุ สัพพะเทวะตา ขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่าน สัพพะพุทธานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า สัพพะธัมมานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม สัพพะสังฆานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สะทา โสตถี ภะวันตุ เต. ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ทุก ท่านทุกเมื่อเทอญ เมื่อได้อ่านพรพระนี้แล้ว ก็ขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรือง คิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ดีที่งามแล้ว ก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการเทอญ Happy Songkran Day 2022 2022.04.14 วันพฤหัสบดี