กกต.เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.กรุงเทพฯเขตเลือกตั้งที่ 9“เขตหลักสี่ – เขตจตุจักร” แทนตำแหน่งที่ว่าง 30 มกราคม 2565

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายง่านว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง (เขตหลักสี่ และเขตจตุจักร) ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน (หมดอายุก็ใช้ได้) หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน (หมดอายุใช้ไม่ได้) เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง

*****สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ท่ามกลางสถาน การณ์โควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่บริเวณที่เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 2. ถอดหน้ากากได้เฉพาะเวลาแสดงตนใช้สิทธิและรับบัตรเลือกตั้งเท่านั้น 3.เว้นระยะห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร

*****4. ตรวจวัดอุณหภูมิ หากมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียสหรือมีไข้ เป็นหวัด ไอ หรือจามผิดปกติต้องใช้ช่องทางลงคะแนนในคูหาลงคะแนนพิเศษที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้จัดเตรียมไว้ให้ 5. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้งและก่อนออกจากที่เลือกตั้ง  บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 จึงขอเชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการข้อมูลสายด่วน 1444