กกต.เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง การเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 85/2565 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565 แจ้งว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น. นั้น ล่าสุด กกต.ขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 ในพื้นที่ อำเภอจอมบึง และอำเภอโพธาราม
(ยกเว้นตำบลบ้านฆ้อง ตำบลบ้านสิงห์ และตำบลดอนทราย) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงที่เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน

*****หากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตน หรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.1/3) หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.1/3) ของหน่วยเลือกตั้งมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ หรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.1/3) ปรากฏชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยที่บุคคลนั้นมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ยื่นคำร้องตามแบบ (ส.ส.1/7) ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น เพื่อสั่งให้เพิ่มชื่อ หรือ ถอนชื่อได้ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

*****นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart Vote เพื่อศึกษาข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง การประกาศผลการเลือกตั้ง การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่างทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 0 3232 7439 โทรสาร 0 3232 7440 หรือ บริการสายด่วน 1444