ผอ.กกต.ประจำเขตเลือกตั้ง ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ภายใน7วัน

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง  เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.65 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 105 ประกอบมาตรา 102 คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง นั้น

*****ล่าสุดคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค.65   เวลา 08.00 – 17.00  นาฬิกา วันรับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 9-13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมอำเภอเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง   มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น จำนวน 3 คน

*****ทั้งนี้ ภายใน 7 วันนับแต่วันปิดรับสมัคร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จะตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียง กับที่เลือกตั้งหรือสถานที่ที่เห็นสมควร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง หรือบริการข้อมูลสายด่วน 1444