“ปกรณ์ มหรรณพ” กรรมการการเลือกตั้งติดตามการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขต4

*****ลำปาง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.65 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ  ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) รับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง

*****ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 ที่ว่าการอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

*****โดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง นายทองเนตร ดูใจ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง  นายฐิติวัฒน์ สุดเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางให้การต้อนรับ