8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsการเมืองข่าวเด่น

กกต.ปทุมธานี จัดการอบรม ภาคีเครือข่าย ทั้งสื่อมวลชน ดีเจประชาธิปไตย และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ความรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส.

*****ปทุมธานี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเบญจพล เปรมปรีดา  ผู้แทนผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม “ชี้แจงแนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการทำหน้าที่สื่อมวลชนในการสังเกตุการณ์เลือกตั้งแก่ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชนและประชาขนทั่วไป” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี จัดให้มีขึ้น เพื่อให้การบริหารและการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

*****ดร.ปัองปราการ โสธรเทวาพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งและในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนั้น เนื่องจากปัจจุบัน ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตลอดจนการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน และภาคีเครือข่าย

***** พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในการเลือกตั้งและในวันลงคะแนนเลือกตั้งแต่ละหน่วยในพื้นที่ ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือว่าภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน เป็นกลไกที่สำคัญส่วนหนึ่งที่จะต้องทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร กฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในวันลงคะแนนในพื้นที่การเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายการเลือกตั้ง

*****โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนจำนวนมาก เข้ารับการประชุม ประกอบด้วย ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดปทุมธานี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 70 คน

 

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม / รายงาน