16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsการเมืองข่าวเด่น

“ดิเรก”อดีต สว.-วิสิษฎ์-พล.ต.ท.คำรบ ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ สมโภชน์ อดีตผู้ประกาศช่องดังไม่ผ่านรอบ 2

*****นนทบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นางสาวชุลีพร ชาญใบพัด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประจำจังหวัดนนทบุรี.ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัคร สว.ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มละ 2 คนจำนวน 20 กลุ่ม เรียงตามอันดับดังนี้ นายวิสิษฎ์ พวงเพชร ,พล.อ. เพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด นายสรศักดิ์ สมรโกรสรกิจ ,พล.ต.ท. คำรบ ปัญญาแก้ว น.ส.นวกช ทัพพะรังสี ,นายพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์  น.ส.นัฏฐินี กิระศักดิ์วิตา ,น.ส.สุวภรณ์ แนวจำปา , น.ส.ณัฐนันท์ ทองดีวงศ์ , นายประชา มีเหม็ง , นายสถาพร อ้อยตาล , นายสำเริง สุนทรแสง , นายปิยพัฒน์ สุภาวรรณ , นายอมรศักดิ์ กิจธนานันท์ ,

*****นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ ,น.ส.พัณบงกช ปาณมาลา ,นายวรวุฒิ สุขแสวง , นายจิรเดช บำรุงสาลี , นายณ ณัฏฐ์ภณพัณ ,น.ส.พัสวี ไกรเดชอุดมไพศาล , น.ส.ภัทรภร ตะละภัฏ , พ.อ.รัฐนันท์ รถทอง , นายวีระ อัครพุทธิพร, น.ส.เสาวลักษณ์ กาญจนคงคา,  พล.อ. สุรใจ จิตต์แจ้ง , นายสุทัศน์ มีศิริ , น.ส.พรเพ็ญ รัศมีธรรมวงศ์ , น.ส.นฤมล ปิติทานันท์นายณัฐวัชร จันทโรธรณ์ , นายดิเรก ถึงฝั่ง,  นายธีระวัฒน์ มุลวิไล , นายดัชกรณ์ ตันเจริญ , นายสมรักษ์ อุตม์จันดา , พล.อ. สุรชาติ จิตต์แจ้ง , นายชาตรี ลีศิริวิทย์ , นายขวัญชาติ ดาสา , พล.ต.ไพโรจน์ มณีอ่อน , นายสุนทร พฤกษพิพัฒน์ , พล.ท. บุญธัม สามปรุ และนายสมเกียรติ กาญจนาคาร

*****ผู้ที่มีชื่อเสียงที่ผ่านในระดับจังหวัด ประกอบด้วยอาทิ อาทิ นายดิเรก ถึงฝั่ง อดีต สว.นนทบุรี นายวิสิษฐ์ พวงเพชร อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและอดีตนายอำเภอปากเกร็ด พลตำรวจโทคำรบ ปัญญาแก้ว อดีต ผบช.สพฐ. นายสำเริง สุนทรแสง ชาวสวนทุเรียน ส่วนผู้ที่มีชื่อเสียงไม่ผ่าน 40 คนสุดท้ายระดับจังหวัด อาทิ นายยุทธพล องอาจสิทธิชัย อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและนายอำเภอเมืองนนทบุรี พล.อ.นิพนธ์ สีตบุตร นายสมโภชน์ โตรักษา อดีตผู้ประกาศข่าวช่อง 7

//