16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsการเมืองข่าวเด่น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจงวิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศในวันที่26 มิ.ย.67

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศกำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ  ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 และผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศประกาศกำหนดสถานที่เลือก ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร 4 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์วิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ โดยก่อนดำเนินการเลือก ผู้อำนวยการเลือกระดับประเทศจะนำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดของแต่ละกลุ่มมาจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศ (สว.ป. 5) และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกในการลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันของแต่ละกลุ่ม (สว.ป. 10) จากนั้นจึงดำเนินการจัดการเลือก ดังนี้

*****รอบที่ 1  การลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน การรายงานตัว ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดต้องมาถึงสถานที่เลือกและแสดงตนภายในเวลา 09.00 น.  ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทันกำหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศจัดให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดแต่ละกลุ่มรวมอยู่ ในกลุ่มเดียวกัน ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศกำหนด  ส่วนการลงคะแนน เมื่อแต่ละกลุ่มรายงานตัวครบ หรือเมื่อพ้นระยะเวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประชุมชี้แจงผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด ให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน ได้ไม่เกิน 10 คน โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใด เกิน 1 คะแนนมิได้ การนับคะแนน ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 40 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุทำให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน 40 คน  ให้ดำเนินการจับสลากเพื่อหาผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง 40 คน แต่มีจำนวนตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ให้เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของกลุ่มนั้นเท่าที่มีอยู่ กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง 20 คน ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศจัดให้ ผู้ซึ่งไม่ได้รับเลือกซึ่งยังอยู่ ณ สถานที่เลือก ลงคะแนนเลือกกันเองใหม่ เพื่อให้ได้ จำนวน 20 คน และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ ในสายเดียวกัน การดำเนินการแบ่งสายและการจับสลากเพื่อแบ่งสาย ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนเพื่อจับสลากแบ่งสาย จำนวนไม่เกิน 4 สาย  สายละ 3 – 5 กลุ่ม

*****รอบที่ 2 การลงคะแนนเลือกผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน การลงคะแนน ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม มีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครที่เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้น ในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มในสายเดียวกันได้กลุ่มละไม่เกิน 5 คน โดยจะลงคะแนนให้แก่ ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองมิได้ การนับคะแนน ผู้ได้คะแนนสูงสุด 10 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ของกลุ่มนั้น ผู้ได้คะแนนลำดับที่ 11 – 15 ของแต่ละกลุ่ม อยู่ในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้น กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน 15 คน ให้ดำเนินการจับสลากเพื่อเรียงลำดับ กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากัน แต่ไม่เกิน 15 คน ให้มีการจับสลาก เพื่อให้ได้ผู้ได้รับคะแนนในแต่ละลำดับ เมื่อผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศได้รับประกาศผลการนับคะแนนจากกรรมการประจำสถานที่เลือกแล้ว จะดำเนินการจัดทำประกาศผลการนับคะแนน แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับประกาศผลการนับคะแนนแล้ว ให้รอไว้ไม่น้อยกว่า 5 วัน เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง สุจริต และเที่ยงธรรม  ให้ประกาศผลการเลือกในราชกิจจานุเบกษา และแจ้งรายชื่อให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป ทั้งนี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567