16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsการเมืองข่าวเด่น

กกต.เตือนพึงระวังและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเลือก สว.

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ปรากฏข่าวว่า มีบุคคลรวมกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมตามสถาบันการศึกษาหรือโรงแรมโดยให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม นั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เตือนให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด พึงระมัดระวังในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยขอให้ศึกษาและทำความเข้าใจพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรา 77 (1) และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561

*****ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ติดตามการดำเนินการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ทั้งในส่วนของผู้จัดให้มีกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากพบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิด จักดำเนินการตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนดต่อไป

*****อนึ่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 77 (1) กำหนดว่าผู้ใดกระทำการจัด ทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดยี่สิบปี และมาตรา 81 กำหนดว่า ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดสิบปี