อบจ.แพร่มอบทุนการศึกษา

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.แพร่ ประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสรับทุนการศึกษา แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง