รับมอบกล่องห่วงใย

ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้นำนักศึกษา รับมอบกล่องห่วงใย Carebox จำนวน 20 ชุด จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และข้าวสารตราสิงห์โตทอง 5 กก. จำนวน 50 ถุง จากนายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสื่อกลางในการส่งต่อความห่วงใยไปยังประชาชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผู้ประสบภัยอื่นๆ  โดยทีมนักศึกษาวิศวกรสังคมจะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อมอบกล่อง Carebox และข้าวสาร ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เป็นลำดับ