มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

 

นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้แก่ผู้ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายปรีชา เอื้ออนันตธนกุล ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์  โดยมีผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565