ร่วมแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรีชา ประสพผล นายกสมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาดุษดีบัญฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาโลจิสติกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา กลังอุทิศตนช่วยเหลือสังคมในด้านสถานศึกษามีพรรคพวกร่วมแสดงความยินดีด้วย