ผวจ.มหาสารคาม ผู้แทนพระองค์ ในพิธี

***มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม ผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม ที่โดมอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนางนิภาพร ศักดิ์แสน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม ในนามของผู้รับประทานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภท

***สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภท ซึ่งมีฐานะยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพเด็ก และได้รับการศึกษา ที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล  ในปีการศึกษา 2564 นี้ ทรงประทานทุนการศึกษา ให้กับเด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภท ในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 130 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 650,000 บาท และมูลนิธิคุณพุ่มได้มอบหมายให้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ประสานการดำเนินการ มอบทุนการศึกษาดังกล่าว ซึ่งในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในวันนี้มีจำนวนผู้เข้ารับประทานทุนจำนวน 25 ทุน

***ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ เลขที่  268  หมู่ที่  6  ตำบลหนองปลิง   อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม เป็นสถานศึกษาสำหรับเด็กพิการทุกประเภท ตั้งแต่แรกพบความพิการ – 18 ปี ในจังหวัดมหาสารคาม โดยเป็นหน่วยงานทางวิชาการและเป็นหน่วยนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผลบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเตรียมความพร้อมและให้บริการทางการศึกษาสำหรับเด็กพิการทุกประเภท พิจารณาคัดแยกส่งต่อให้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนเรียนรวมหรือโรงเรียนพิเศษสำหรับเด็กพิการตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูลบริการให้คำแนะนำปรึกษา และความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรหลานที่พิการ เป็นศูนย์กระจายสื่อ และศูนย์พัฒนาความรู้ด้านการศึกษาเพื่อคนพิการในพื้นที่เขตการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม มีนักเรียนที่รับบริการทั้งสิ้น 390 คน แบ่งประเภทการให้บริการ 3 ประเภท ได้แก่ แบบไปกลับ แบบหน่วยบริการ และที่บ้าน..

ทีมข่าว มหาสารคาม/รายงาน