สำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2564

***สุโขทัย..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิรุฬ พรรณเทวี ผวจ.สุโขทัย ประธานในพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เมื่อเวลา10.00 น.วันที่ 12 พ.ย. โดยมีพระสุขวโรทัย (จง จัตตมโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ วัดไทยชุมพล ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย

***โดยได้ประกอบพิธีทางศาสนา พิธีถวายราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเชิญผ้าไตรพระราชทานไปยังต้นผ้าป่า และกล่าวคำถวาย ผ้าป่า เมื่อพระสงฆ์พิจารณาผ้าป่าเสร็จ ประธานในพิธีจะได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นประกอบพิธีทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์ 10 รูป สดับปกรณ์ พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 943,659.75 บาท

***ทั้งนี้ โครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 พร้อมพระราชทานทุนปฐมฤกษ์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรก เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณร ให้ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรมให้ลึกซึ้งแตกฉาน มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ และนำไปเผยแผ่เพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและความคิดในการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ทุนเปรียญธรรม 6-9 ประโยค ทุนระดับอุดมศึกษาด้านพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก ทุนอบรมพระนักเทศน์ ทุนอบรมพระวิปัสสนาจารย์ และทุนอบรมพระธรรมจาริก