มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

*****กำแพงเพชร..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ  ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ผู้เชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคสุกร ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวสยวันที่ 24 ม.ค.65

*****ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกร ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยพระกรุณาธิคุณ ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ที่มีต่อประชาชนชาวไทย ที่ประสบความเดือดร้อน จากการแพร่ระบาดของโรคสุกร ในทุกพื้นที่  จึงทรงพระกรุณโปรดเกล้า ฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำรวจความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และโปรดให้เชิญถุงยังชีพพระราชทาน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค มามอบแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกรในวันนี้ จำนวน 250 ชุด

*****โดยนายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร และส่วนงานราชการในพื้นที่ ได้ให้ความร่วมมือในการช่วยสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ทำให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานมายังประชาชนได้สำเร็จตามประสงค์ การมาในพื้นที่วันนี้ นอกจากช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับประชาชนได้ในระดับหนึ่งแล้ว ยังทำให้เข้าใจถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง และจะได้นำความกราบทูลเพื่อทรงทราบฝ่าพระบาทต่อไป

*****สำหรับ จังหวัดกำแพงเพชรมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร โดยขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 3,963 ราย มีจำนวนสุกรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 327,469 ตัว ในช่วงเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา/พบการระบาดของโรค PRRS /(Porcine respiratory and reproductive syndrome) ในพื้นที่ 9 อำเภอ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 250 ราย ได้แก่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จำนวน 8 ราย อำเภอคลองลาน จำนวน 168 ราย อำเภอคลองขลุง จำนวน 11 ราย  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จำนวน 8 ราย  อำเภอพรานกระต่าย จำนวน  7 ราย  อำเภอลานกระบือ จำนวน 15 ราย  อำเภอทรายทองวัฒนา จำนวน 5 ราย อำเภอปางศิลาทอง จำนวน 25 ราย  และอำเภอบึงสามัคคี จำนวน 3 ราย    จำนวนสุกรสูญเสียทั้งสิ้น 3,748 ตัว อีกทั้งในปัจจุบันมีข่าวการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งกรมปศุสัตว์  โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร/มีการเฝ้าระวังโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่

*****เกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคสุกรในพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย-ราชนารี ทรงมีพระเมตตาต่อเกษตรกรและทรงพระกรุณาพระราชทานถุงยังชีพให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ ในครั้งนี้