ข่าวพระราชสำนักข่าวเด่น

องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใน จ.กระบี่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ นายวิกรม คัยนันทน์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และได้รับฟังรายงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ ประกอบด้วย

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาการปลูกข้าวเพื่อบริโภคครบวงจรในนิคมสหกรณ์อ่าวลึกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากนี้ ยังติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นฎีกาที่ราษฎรขอพระราชทานและเป็นพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มน้ำมันขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โอกาสนี้ องคมนตรี ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ช่วงบ่าย องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการน้ำของโครงการฯ พร้อมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการให้เกิดความยั่งยืน และพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ รับทราบปัญหาอุปสรรค จากนั้น ตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่โครงการฯ พร้อมกับร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป

โครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2527 ตามที่ราษฎรหมู่ที่ 4 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในหน้าแล้ง

ปัจจุบันโครงการยังสามารถใช้การได้อย่างปกติ ส่งน้ำสนับสนุนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลสินปุน และหมู่ที่ 1, 2, 3, 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ รวมจำนวน 1,200 ครัวเรือน สำหรับใช้อุปโภค-บริโภคในครัวเรือน และทำการเกษตร เช่น สวนยาง ปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ พืชไร่ และพืชผักต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี โดยมีกลุ่มผู้ใช้น้ำประกอบด้วย คณะกรรมการจัดการชลประทาน กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน และกลุ่มพื้นฐาน จำนวน 8 กลุ่ม รวมสมาชิก จำนวน 353 ราย ในนาม กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานบางกำปรัดพัฒนา เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่งผลให้มีรายได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นอกจากนี้โครงการยังกำหนดแผนงานในการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษา สำรวจความเหมาะสมคาดว่าจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ในปีงบประมาณ 2568 ต่อไป
กองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.