องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎร-เจ้าหน้าที่ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินฯ เชียงใหม่

เชียงใหม่( 28 มกราคม 2564) เมื่อเวลา 10.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโรงเรียนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านขุนวิน ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาคุณชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 623 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเสื้อกันหนาวมอบแก่เด็กในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 820 คน ด้วยทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ รวมทั้งเด็กเล็กที่ต้องประสบกับภัยหนาว จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยแบแล โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านนาเกียน โครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านซิแบรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

จากนั้น เยี่ยมชมกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงหมู แปลงพืชผักสวนครัวของนักเรียน ซึ่งโครงการได้ให้การสนับสนุนระบบส่งน้ำเพื่อใช้ในแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียน รวมทั้งเยี่ยมชมผลผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชุมชนที่นำมาจัดแสดง ต่อมาได้เยี่ยมบ้านนายมะทู ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการผลิตสมุนไพรพื้นบ้าน พร้อมพูดคุยถึงการดำเนินชีวิตและชมกรรมวิธีผลิตสมุนไพร พร้อมกับติดตามผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำและบ่อพักน้ำให้แก่เกษตรกร

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2543 โดยมีพระราชดำริให้ส่วนราชการต่าง ๆ ช่วยเหลือราษฎร ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านแหล่งน้ำ ป่าไม้ การเกษตร และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต่อมาในปี 2544 มีพระราชดำริเพิ่มเติม โดยให้ส่งเสริมการปลูกมะแขว่น ให้เป็นพืชเศรษฐกิจ และปลูกหวาย เพื่อเป็นแหล่งไม้ใช้สอยแก่ชุมชน

โครงการฯ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนในลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านเคยอาศัยอยู่บ้านพาจิโน ห่างจากบ้านขุนวินขึ้นไปประมาณ 1 กิโลเมตร มีราษฎรจำนวน 29 ครอบครัว เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง หลังจากมีพระราชดำริ จึงได้ย้ายราษฎรลงมาอยู่บ้านขุนวิน และดำเนินการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกข้าวแบบขั้นบันไดเพื่อให้ได้ผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภค และนำพืชสมุนไพร เช่น มะแขว่นที่ราษฎรใช้เป็นเครื่องเทศในการประกอบอาหาร เช่น ลาบ แกงอ่อม จอผักกาด ข้าวเบือ และด้วยคุณสมบัติของมะแขว่นที่บ้านขุนวินมีรสชาติเผ็ด กลิ่นฉุน และเม็ดเล็ก จึงเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนในแต่ละปีมีผลผลิตประมาณ 12,000 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 25 บาท และหากแปรรูปโดยการอบแห้งจะเหลือประมาณ 4,000 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 120 บาท

นอกจากนี้ยังมีการฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมส่งผลให้ป่ามีความสมบูรณ์ชุมชนมีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร ส่งเสริมการปลูกหวายโดยสร้างเป็นสวนป่าหวายขึ้น เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์มีแหล่งไม้ใช้สอย เป็นการลดการเข้าไปหาของป่าส่งผลให้ผืนป่ามีความสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้แต่ละครอบครัวสร้างแหล่งอาหารโดยการปลูกไม้ยืนต้น เช่น ขนุน กระท้อน มะไฟ รวมถึงพืชผักสวนครัวเพื่อไว้บริโภคภายในครอบครัว ปัจจุบันมีราษฎรเพิ่มขึ้นจำนวน 52 ครอบครัว สามารถประกอบอาชีพมีรายได้พอเพียงและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน.