ปัญหาสำคัญของประเทศบ่อนทำลายทรัพยากรบุคคล

***อุตรดิตถ์…ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์ แถลงข่าว โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ป้องกันด้วยและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 (UTT PAO FUTSAL CHAMPIONS CUP) โดย นายไพบูลย์ วีระบุตร  รองนายก อบจ.อุตรดิตถ์ นายสมชาย ไชยพันธุ์ เลขานุการ นายก อบจ.อุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้จัดการทีมและนักกีฬาฟุตซอล ร่วมงานดังกล่าว

***นายชัยศิริ  กล่าวว่า จากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ซึ่งบ่อนทำลายทรัพยากร ความมั่นคงของประเทศชาติและสังคม โดยมีการดำเนินงานในทุกวิถีทางที่จะป้องกันและปราบปราม มิให้มีการเสพการซื้อขายและการผลิต แต่เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความยุ่งยาก สลับซับซ้อนต่อการดำเนินการ เราต้องร่วมกันปกป้อง ป้องกัน ปราบปรามไม่ให้สิ่งเสพติด มาครอบงำเยาวชน เพราะเยาวชนในวันนี้ คือพลังของประเทศชาติในอนาคต ยาเสพติดนับวันจะเพิ่มขึ้น ทำให้เยาวชนมีการติดยาเสพติดมากขึ้น ถ้าไม่มีมาตรการแก้ไขที่ดีพอ จะเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ

*** เพื่อไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเข้ามาในสังคมบ้านเรา การออกกำลังกายก็มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ เยาวชน ในพื้นที่ได้ใช้เวลาว่าง โดยการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด กีฬายังเป็นสื่อสร้างมิตรภาพสร้างกระบวนการกลุ่มและสร้างบุคลิกภาพ ตลอดจนพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย เคารพ กฎกติกา การอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีจิตใจที่แจ่มใส นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง นอกจากนี้ยังพัฒนาเยาวชน ประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีความสามัคคีกัน รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อตนเอง

***นายชัยศิริ กล่าวอีกว่า อบจ.อุตรดิตถ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา จึงใช้กีฬาฟุตซอลเป็นสื่อในการช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เยาวชน และประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการหันมาสนใจในการเล่นกีฬา กำหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 17 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564  ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รุ่นอายุ ดังต่อไปนี้ 1. เยาวชนชาย ภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ – รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี – รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี – รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ๒. ประชาชนชายทั่วไป ภายในจังหวัดอุตรดิตถ์คุณสมบัตินักกีฬาการส่งทีมเข้าแข่งขัน1. สามารถส่งในนามหน่วยงาน,สถานศึกษา, สโมสรกีฬาได้ 2. รุ่นเยาวชนชายต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564) หรือมีชื่อ ในทะเบียนราษฎร์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 64) 3. รุ่นประชาชนชายทั่วไปทุกคนต้องมีชื่อในทะเบียนราษฎร์ภายในจังหวัดอุตรดิตถ์เท่านั้น(ก่อน 1 ม.ค.2564) 4. นักกีฬา 1 คน ลงแข่งขันได้ไม่เกิน 2 รุ่น กติกาและการตัดสิน การแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ตามที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯประกาศใช้

สำหรับรางวัลการแข่งขัน รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี รางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล  2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล  1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี 1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล  2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล  1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

ส่วนรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1ได้รับเงินรางวัล  7,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2.ได้รับเงินรางวัล  5,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล  3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รุ่นประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1ได้รับเงินรางวัล  10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3ได้รับเงินรางวัล  3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ในที่  17  เมษายน  2564  เวลา 10.00 น. ณ สนามฟุตซอลสนามกีฬา อบจ.อุตรดิตถ์ (สนามหมอนไม้) และพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลฯ วันที่  1  พฤษภาคม  2564  เวลา 16.00 น.

 

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข/รายงาน