ผู้ว่าฯกำแพงเพชร ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน

 

***กำแพงเพชร…ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร ประธานเปิดการแข่งขันพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  จ.กำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7 คน ต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับแหล่งอบายมุขและสิ่งเสพติด

*** โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้ชื่อ “TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2021” ซึ่งเป็นการสนองพระราชปณิธาน ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ TO BE NUMBER ONE ที่ทรงต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ได้พัฒนาตนเองโดยไม่พึงพา  ยาเสพติด โดยในการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน จนถึงระดับจังหวัด ดังนี้ กำหนดให้หมู่บ้าน ที่มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภท ชุมชน   ทุกแห่ง จัดหาพื้นที่ว่างในชุมชน จัดทำเป็นสนามกีฬาฟุตบอล (ขนาดเล็ก) สำหรับให้เยาวชนในพื้นที่  ได้ใช้เวลาว่างเล่นกีฬา และรวมตัวกันเป็นทีมฟุตบอลของหมู่บ้าน

***ในห้วงเดือน ม.ค.-ก.พ.กำหนดให้ทุกตำบล จัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน รอบคัดเลือกระดับตำบล โดยเชิญทีมฟุตบอลของทุกหมู่บ้านในตำบลเข้าร่วม/การแข่งขัน…การแข่งขัน และได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกทีมฟุตบอลตัวแทนตำบล เข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอ

***ส่วนในห้วงเดือนมี.ค.– เม.ย. กำหนดให้ทุกอำเภอ จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รอบคัดเลือกระดับอำเภอ โดยเชิญทีมฟุตบอลตัวแทนทุกตำบลเข้าร่วมการแข่งขัน และได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกทีมฟุตบอลตัวแทนอำเภอ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัด

***ในห้วงเดือน พ.ค.– มิ.ย.64  จังหวัดจะดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รอบสุดท้าย โดยเชิญทีมฟุตบอลตัวแทนอำเภอเข้าร่วมการแข่งขัน รวม 16 ทีม และได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการจัดการแข่งขันแล้ว โดยในรอบแบ่งกลุ่ม จำนวน 4 กลุ่ม ๆ ละ 4 ทีม ทำการแข่งขันเมื่อวันที่ 18-20 มิ.ย.64 และในรอบ 8 ทีม ทำการแข่งขันเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา

***สำหรับวันที่ 27 มิ.ย.จะเป็นการแข่งขันในคู่รองชนะเลิศ และคู่ชิงชนะเลิศ จัดที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร (ริมปิง)  การจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คนครั้งนี้ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ จัดการแข่งขันได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร อย่างเคร่งครัด

***นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.กล่าวว่า จังหวัดฯ ได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยบูรณาการความร่วมมือ   กับทุกภาคส่วน มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน  เนื่องจากยาเสพติด เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน และมีแนวโน้มแพร่ระบาดรุนแรงและขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน คือผู้ที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ด้านสังคมครอบครัวหากครอบครัวใดที่มีสมาชิกเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถือได้ว่าเป็นการสูญเสียสมาชิกในครอบครัว ซึ่งจะกระทบกระเทือนจิตใจต่อคนในครอบครัวอย่างรุนแรง

***โครงการนี้ เป็นโครงการที่มุ่งหวังที่จะดึงเด็กและเยาวชนให้มาสนใจกีฬา เพื่อสร้าง ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด และให้การสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนที่มีพรสวรรค์ให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในด้านกีฬา โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล ซึ่งในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถหาพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาชนิดนี้ได้ไม่ยาก จึงขอฝากให้ลูกหลานเยาวชนที่รักทั้งหลาย ที่มาร่วมกิจกรรมหรือไม่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ มีเหตุ มีผล และรู้จักการแก้ไขปัญหาในทางที่ถูกต้อง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หรือทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งการกระทำเหล่านี้ถือเป็นการใช้ชีวิตที่ถูกทาง ที่สมควรได้รับการยกย่องชมเชย

***สำหรับนักกีฬาที่ได้ผ่านเข้าถึงรอบสุดท้ายของการแข่งขันในรายการนี้ ขอชื่นชมในความสามารถ และขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน ซึ่งนักกีฬาที่ผ่านเข้าถึงรอบสุดท้าย ได้มอบชุดกีฬาให้ทุกคน และหวังว่าชุดกีฬาที่มอบให้ จะสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกหลานเยาวชน ได้พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเลิศในด้านกีฬาต่อไป และที่สำคัญ ขอให้ห่างไกลจากยาเสพติด ทั้งนี้ได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อมอบให้แก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน เพื่อเป็นเกียรติประวัติและขวัญกำลังใจในการพัฒนาทีมฟุตบอลต่อไปในอนาคตต่อไป