update newsกีฬาข่าวเด่น

สมาคมศิษย์เก่า มมส จัดกิจกรรมวิ่ง MBS Alumni Run 2023เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายผ่านการวิ่ง ต้องการให้บุคลากรในสถานศึกษา นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมศิษย์เก่า คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมวิ่ง MBS Alumni Run 2023 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่ง เวลา 05.30 น.ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร และ ปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 5.37 กิโลเมตร ในเวลา 05.50 น.  วันที่ 11 ก.พ.66 ที่บริเวณถนนหน้าอาคารคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

*****นางกุสุมาลญ์ รัตนแสง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวิ่ง MBS Alumni Run 2023 ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  รณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายผ่านการวิ่ง  ต้องการให้บุคลากรในสถานศึกษา นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสมาคม มอบทุนการศึกษา ภายใต้ทุนพี่ให้น้อง และกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น อุทกภัยน้ำท่วม อัคคีภัย เป็นต้น

*****การจัดกิจกรรมวิ่ง MBS Alumni Run 2023 แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร และระยะที่ 2 ระยะทาง 5.37 กิโลเมตร โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาชนผู้รักสุขภาพ จากทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 2,700 คน