รายงานพิเศษ..

*****ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

*****ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครฯ สามารถส่งข้อมูลได้ที่คณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาและตรวจสอบคุณสมบัติฯ ตู้ ปณ. 18 ปณฝ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 10215

*****สำหรับเลขาธิการคณะกรรมการการการเลือกตั้ง มีหน้าที่และอำนาจควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของสำนักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ มติและคำสั่งของคณะกรรมการการการเลือกตั้ง และมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ด้วย

*****1.บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน หรือลูกจ้างของสำนักงาน ตลอดจนให้พนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการการการเลือกตั้งกำหนด 2. วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานเท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบหรือประกาศ หรือมติของคณะกรรมการการการเลือกตั้ง 3. จัดทำและรักษาทะเบียนประวัติของพนักงานและลูกจ้าง 4. ควบคุมการเกษียณอายุงานของพนักงานและลูกจ้าง 5. หน้าที่และอำนาจตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกฎหมายอื่น และตามที่คณะกรรมการการการเลือกตั้งกำหนดการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจตามกฎหมายอื่นให้คำนึงถึงระเบียบ ประกาศ และมติของคณะกรรมการด้วย

*****โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการการเลือกตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างและเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีหน้าที่และอำนาจตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดหรือมอบหมาย

*****ทั้งนี้ วิธีการได้มา วาระการดำรงตาแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ การพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่น และหน้าที่และอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

*****ก่อนหน้นี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ลาออกจากตำแหน่ง กระทั่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องสรรหาคนใหม่โดยการประกาศรับสมัคร ปรากฏว่ามีผู้สมัคร 2 ราย ประกอบด้วย 1.นายแสวง บุญมี กับพล.ต.ท.ชยพล ฉัตรชัยเดช โดยการสรรหาเลขาธิการ กกต.ในครั้งนี้เป็นที่จับตามองของสังคมเป็นอย่างมาก เพราะคาดว่าอีกไม่นานจะมีการเลือกตั้งใหญ่เกิดขึ้น กกต.มีบทบาทสำคัญต่อการเลือกตั้ง โดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่เลขาธิการ กกต.

*****ขณะที่ข้อมูลโดยสังเขปผู้สมัครนั้น ในส่วนของ นายแสวง บุญมี ผู้สมัครอับดับที่ 1 อายุ  58 ปี 4 เดือน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  การศึกษา  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง การศึกษาอบรม การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ

*****ประสบการณ์  อดีตผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 3 และอดีตผู้อำนวยการ สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, อดีตกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติ พ.ศ. … สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, อดีตกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตอนุกรรมาธิการคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกและระบบการเลือกตั้งในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปประเทศ, อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อเผยแพร่ ร่างรัฐธรรมนูญกระทรวงมหาดไทย, อดีตผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเด็นที่เห็นสมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติม ตามมาตรา 39/1 วรรคเจ็ด ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

*****ผลงานที่แสดงถึงความสำเร็จด้านการบริหาร ประกอบด้วย 1. ผลการออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559  2. ผลงานการประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานกรรมการสื่อสารองค์กรและโฆษกของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 3. ผลงานการเตรียมพรรคการเมืองและเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ส.ส. ทั่วไป ครั้งแรก ภายหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกาศใช้บังคับ และการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งต่อไป      

*****ผู้สมัครลำดับที่ 2 พล.ต.ท.ชยพล ฉัตรชัยเดช  อายุ  59 ปี 7 เดือน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ด้านการศึกษา  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  (รุ่น 37), การศึกษาอบรม การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ

*****ประสบการณ์  อดีตผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจสอบภายใน, อดีตผู้บัญชาการประจำสำนักงาน  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ), อดีตรองผู้บัญชาการ ตำรวจสันติบาล, อดีตผู้บังคับการ ตำรวจสันติบาล 4, อดีตผู้บังคับการ กองแผนงานอาชญากรรม, อดีตผู้บังคับการ ตำรวจนครบาล 6, อดีตรองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี, อดีตรองผู้บังคับการ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 1, อดีตผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี, อดีตผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด, อดีตอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ/สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

*****ผลงานที่แสดงถึงความสำเร็จด้านการบริหาร เรื่องที่ 1 โครงการ “ร่วมมือ ร่วมใจ ด้วยห่วงใย จาก สตส.”เรื่องที่ 2 โครงการ “สืบสวนสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับความมั่นคง”เรื่องที่ 3 โครงการ “การป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกโดยทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม”

*****หากพิจารณาจากคุณสมบัติแล้วถือว่าทั้งคู่มีความรู้ความสามารถไม่ต่างกัน แต่ถ้าเจาะลึกถึงบทบาทและหน้าที่ของเลขาธิการ กกต.แล้วถือว่า นายแสวง มีภาษีกว่าเพราะทำงานคลุกคลีภายใน กกต.มานาน ถึงขึ้นพูดได้ว่า เป็นผู้ที่ “รู้งาน รู้ไวและรู้ใจบุคลากร” เป็นอย่างดี

*****ขณะเดียวกันทีมข่าว ฟันธงได้เลยว่า ในส่วนของนายแสวง มาถึงตรงนี้คงพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทำงานรับใช้องค์กรและพี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถ และมั่นใจว่า ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา นายแสวงจะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญเชิ่นว่านายแสวงจะยึดหลักความซื่อสัตย์ โปร่งใส และผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง 

*****ข้อมูลโดยสังเขปของผู้สมัครที่กล่าวอ้างมาข้างต้น พอที่จะเป็นแนวทางให้คณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาและตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นำมาพิจารณาได้เป็นอย่างดี

*****มาถึงตรงนี้เชื่อว่าเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งคนใหม่ จะเป็นที่พึ่งขององค์กรและประชาชนได้เป็นอย่างดี..?

ทีมข่าวการเมือง/รายงาน