สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดทำแนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครและพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และหน่วยงานของรัฐ ในการดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งให้กระทำได้ตั้งแต่ 180 วันก่อนวันครบอายุ จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง หน่วยงานของรัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้สมัครและพรรคการเมือง สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในห้วงระยะเวลาดังกล่าว

*****ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th เฟสบุ๊คแฟนเพจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เฟสบุ๊คแฟนเพจ “สายด่วน 1444 รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง” และ QR Code หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “บริการสายด่วน 1444”