ร้อยเอ็ดรับฟังความคิดเห็น ศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

*****ร้อยเอ็ด..จัดรับฟังความคิดเห็นและศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจครั้งนี้เปิดเผยขึ้น โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 ต.ค.65 นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผวจ.เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ที่ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

*****นายสนอง กล่าวว่า ตามที่กรมทางหลวง ได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540 และปรับปรุงล่าสุดในปี พ.ศ. 2559 ในการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนแม่บทฯ ดังกล่าวประกอบด้วย โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 21 เส้นทาง ครอบคลุมทั่วประเทศ ปัจจุบันกรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการไปแล้วบางส่วน แต่ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในประเทศและภายนอก ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกมีบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ-สังคม การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการพัฒนาพื้นที่ในปัจจุบันอาจมีความคลาดเคลื่อน ดังนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมมีนโยบายเร่งด่วนในการบูรณาการการพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง (MR-map) เพื่อลดผลกระทบการเวนคืนและการแบ่งแยกชุมชน เพื่อให้การลงทุนมีความคุ้มค่า สามารถแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่ง ทั้งโครงข่ายทางหลวงและโครงข่ายทางรถไฟอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

*****รองผวจ.ร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า เพื่อให้ผลการศึกษามีความเหมาะสมและถูกต้องแม่นยำต่อการวางแผนด้านนโยบาย กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาให้เป็นผู้ดำเนินการการศึกษาปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษ โดยใช้เงินทุนจากค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพื่อแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งเน้นถึงความจำเป็น ลำดับความเร่งด่วนในการแก้ปัญหาและรองรับการพัฒนาที่เกิดขึ้นในอนาคต พร้องทั้งจัดให้มีการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ให้ครบถ้วนทุกเส้นทางตามแผนแม่บทฯ

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ