16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ผวจ.มหาสารคาม ประธานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม ประธานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย เมื่อวันที่ 20 ก.ย.65 โดยมี นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอำเภอโกสุมพิสัย หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกร เข้าร่วม สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือโดยมอบกรรมสิทธิ์ โค-กระบือ แก่เกษตรกร จำนวน 50 ราย และส่งมอบลูกโคเพศเมีย ตัวที่ 1 ของโครงการฯ ให้แก่เกษตรกรยืม เพื่อการผลิต จำนวน 13 ตัว

*****นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งกรมปศุสัตว์รับสนองพระราชดำริ ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2522 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโค-กระบือ ไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จากการดำเนินงานที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว 340,652 ราย มอบกรรมสิทธิ์ โค-กระบือให้แก่เกษตรกรไปแล้ว 156,840 ราย คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,100 ล้านบาท

*****อีกทั้งยังมีเกษตรกรอยู่ในความดูแลของโครงการ 116,771 ราย จำนวนโค-กระบือ 126,426 ตัว โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ถือได้ว่าเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินงาน ประกอบกับมีการทำงานบูรณาการร่วมกันในพื้นที่อย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งตลอดจนมีการต่อยอด การใช้ประโยชน์ เช่น การใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในไร่นา การทำแก๊สชีวภาพ การอนุรักษ์ และวัฒนธรรมประเพณีใน