“จุรินทร์” รองนายกฯประธานการประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อปฏิบัติตามมาตรการและประกาศของ ศบค.อย่างเคร่งครัด

***กรุงเทพฯ..ผู้สื่อ

Read more

เชิญ 2 กูรูสมาร์ทฟาร์มมิ่ง สร้างนวัตกรรมแบบเปิด ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย แนะรัฐสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร

***กรุงเทพฯ..ผู้สื่อ

Read more

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ดจัดพิธีการทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว (MOU) ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวกับกลุ่มเกษตรกรโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร

***ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อ

Read more