เกษตรกรชาวนากุ้งใต้รวมตัวร้องรัฐเร่งแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำขู่ภายใน15วันหากไม่เป็นผลจะยกระดับการเรียกร้องทันที

*****นครศรีธรรมราช..

Read more

ปศุสัตว์ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมงานวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2566 กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงควายไทยให้เป็นสัตว์เลี้ยงสำคัญคู่กับสังคมและวิถีเกษตรกรรม

*****ร้อยเอ้ด..ผู้สื

Read more

ปศุสัตว์มอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนยืมเพื่อการผลิต

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื

Read more

พัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี พัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล พอเพียงอย่างยั่งยืน

*****บุรีรัมย์..ผู้ส

Read more