update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

เมืองแพร่ประกวดตีกลองบูชาในกิจกรรมประตูชัยไนท์มาร์เก็ต 2023เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีอันดีงามและร่วมส่งเสริมกิจกรรมการตลาด

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สำนักงานวัฒนธรรม จ.แพร่ ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจ.แพร่ สภาวัฒนธรรมจ.แพร่ หอการค้าจ.แพร่และภาคีเครือข่ายจัดให้มีการประกวดตีกลองบูชา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีอันดีงามและร่วมส่งเสริมกิจกรรมการตลาดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่จ.แพร่ ณ  เวทีกิจกรรมประตูชัยไนท์มาร์เก็ต อ.เมืองแพร่นั้น

*****ผลการประกวดตีกลองบูชา รางวัลชนะเลิศ ทีมโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาเมืองแป้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมสืบสานงานศิลป์เมืองแป้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมจรูญลอง รางวัลชมเชย ทีมเวียงเชียงชื่นระรื่นศิลป์ รางวัลชมเชย ทีมบ้านเวียงเอฟซี รางวัลชมเชย ทีมวัดม่วงเกษม โดยได้รับเกียรติจากนางเสาวลักษณ์ วิสุทธิผลนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจ.แพร่เป็นประธานในการมอบรางวัลแก่ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน