update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

จังหวัดบุรีรัมย์ คัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 ส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 3 มิติ ที่ อำเภอพุทไธสง

******บุรีรัมย์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผวจ.บุรีรัมย์ ประธานในการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ณ แปลงปลูกผักปลอดสารพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคณะกรรมการในระดับจังหวัด เดินทางลงพื้นที่ร่วมพิจารณา ด้าน นายตวงอัฐ บุตรวิชา นายอำเภอพุทไธสง พร้อมด้วย นายนางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอพุทไธสง ผู้นำทองที่ ผู้นำท้องถิ่น และชาวอำเภอพุทไธสง ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอกิจกรรม

******นายตวงอัฐ บุตรวิชา นายอำเภอพุทไธสง กล่าวว่า อำเภอพุทไธสง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชนทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนแนวทางการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด โดยแปลงนโนบายสู่การปฏิบัติ ด้วยความร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนประกอบด้วย ราชการ เอกชน ประชาชน ภาคประชาสังคม ฝ่ายวิชาการ ผู้นำทางศาสนาและสื่อมวลชน  เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอพุทไธสง มีความต่อเนื่อง และยั่งยืน ปี พ.ศ. 2566

******อำเภอพุทไธสง ดำเนินการขับเคลื่อน “ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน ใน 3 มิติ ประกอบไปด้วย มิติด้านความมั่นคง มิติด้านความมั่งคั่ง และมิติด้านความยั่งยืน โดยคัดเลือก”ตำบลพุทไธสง” เป็นตำบลต้นแบบ ในการขับเคลื่อนงาน ซึ่งได้มีการประกาศวาระตำบลเข้มแข็ง และ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนให้ตำบลพุทไธสง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนจำนวน 13 หมู่บ้าน  นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้จนเป็นวิถีชีวิตทำให้เกิดความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นแบบอย่างในการพัฒนาตำบลให้มีความเข้มแข็ง

******นายตวงอัฐ บุตรวิชา นายอำเภอพุทไธสง กล่าวอีกว่า ตำบลพุทไธสง มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นอำเภอชายแดนของจังหวัดบุรีรัมย์ มีเขตติดต่อหลายจังหวัดประชาชนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงเข้าใจในความแตกต่าง และยอมรับซึ่งกันและกันได้ มีทรัพยากรที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีป่าไม้และแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูณ์  และเป็นชุมชนเก่าแก่มีความสัมพันธ์ในเครือญาติเดียวกัน ทำให้มีความสามัคคี ประกอบกับมีความขยันบันแข็งเป็นทุนเดิม ทำให้การยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เป็นผลดีต่อชุมชนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การขับเคลื่อนงาน “ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” บรรลุเป้าหมาย

******กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2566 โดยอำเภอพุทไธสง เป็นตัวแทนกลุ่มอำเภอการประกวดกิจกรรมกลุ่มอำเภอลุ่มแม่น้ำมูล ได้ส่งกิจกรรมเข้ารับการคัดเลือก ระดับจังหวัด จำนวน กิจกรรม ประกอบด้วย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลพุทไธสง และตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลพุทไธสง และการจัดการประกวดในครั้งนี้ ส่งเสริมให้สร้างความสามัคคี มีความขยันขันแข็ง การยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เป็นผลดีต่อขุมชนได้อย่างดียิ่ง สำหรับรางวัลการประกวดตำบลที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลให้มีความเข้มแข็งและมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน จะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดบุรีรัมย์ เข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และรางวัลโล่สิงห์ทองของกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและการร่วมพัฒนาชุมชน

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ