15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ดติดตามตรวจศูนย์ประสานงานอำเภอ การเตรียมการเลือกตั้ง สว.

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายพิทยา กุดหอม ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ขณะนี้ทุกจังหวัดได้มีการเตรียมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้มีการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จึงไ้ด้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนางสาวบำรุง นันโท ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ /ผู้ช่วยเหลือการปฎิบัติงานของผู้อำนวยการอำเภอ ได้ให้ข้อมูล ชี้แจงการปฎิบัตงาน ฯ   และนำตรวจศูนย์ฯ อำเภอ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการทะเบียนภาค 4 สาขาร้อยเอ็ด

***** โดยมีเจ้าหน้าที่จากทุกอำเภอเข้ารับการฝึกอบรมพบปะแนะนำตัว ชี้แจงหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง นัดหมายการออกตรวจอำเภอ กับผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมระบบโปรแกมคอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเลือกตั้งวุฒิสภา และตรวจศูนย์ประสานงานระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด นายนพพงษ์  วงษ์เสนาตำแหน่ง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ผู้อำนวยการอำเภอ ได้ให้ข้อมูล ชี้แจงการปฎิบัตงาน ฯ  และนำตรวจสถานที่รับสมัคร สว. ของอำเภอ

*****นายพิทยา กล่าวอีกว่า สำหรับหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย  การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเลือกตั้ง เช่น ผู้อำนวยการประจำเขต กรรมการประจำเขต  กรรมการประจำหน่วย หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้น โดยสามารถแจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ถ้าไม่มีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องให้รายงานให้ กกต. ทราบโดยเร็ว

***** ตรวจสอบการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือการกระทำใดที่จะทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริต เที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย    เข้าไปในที่เลือกตั้ง หรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง เพื่อสังเกตการณ์หรือเมื่อมีเหตุอื่นใดที่อาจทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม  และปฏิบัติงานอื่นตามระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติของ กกต. และตามที่ได้รับมอบหมาย

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ