28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ชนะการประกวดคลิปประชำสัมพันธ์ (Short Clip) หัวข้อ “เปิดสวิตช์พลเมืองรุ่นใหม่ ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตย”

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดประกวดคลิปประชำสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง ความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย หัวข้อ “เปิดสวิตช์พลเมืองรุ่นใหม่ ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตย” และมีพิธีมอบรางวัล เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกรำคม 2567 ที่ผ่านมำ ที่ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 6 บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ถนนพระรำม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหำนคร ในกำรนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จึงขอประกำศรำยชื่อสถานศึกษาที่ชนะ กำรประกวดคลิปประชำสัมพันธ์ (Short Clip) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

ระดับประถมศึกษา 

ล ำดับ โรงเรียน จังหวัด ชื่อผลงาน
1 โรงเรียนบ้านโนนขำโนนยาง อุบลราชธานี ประชาธิปไตยที่ใจ
2 โรงเรียนวัดคงคำเจริญ นครศรีธรรมรำช Good democracy เด็กดีตำมวิถีประชาธิปไตย
3 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เชียงใหม่ Miss Democracy Junior

 ระดับมัธยมศึกษา 

ล ำดับ โรงเรียน จังหวัด ชื่อผลงำน
1 โรงเรียนวัฒนานคร สระแก้ว อย่าเพิ่งเบื่อ
2 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ New Generation
3 โรงเรียนวัดท้ายสำเภา นครศรีธรรมรำช เยาวชนรุ่นใหม่ สำนฝันประชาธิปไตย

รางวัล Popular Vote ระดับประถมศึกษา

ล ำดับ โรงเรียน จังหวัด ชื่อผลงำน
1 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี Who are you?

รางวัล Popular Vote ระดับมัธยมศึกษา

ล ำดับ โรงเรียน จังหวัด ชื่อผลงำน
1 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา ชลบุรี เปลี่ยน!!!

ทั้งนี้ สำมำรถรับชมคลิปประชำสัมพันธ์ได้ทำง Youtube “ECT Thailand” และ “ECT MEDIA” หรือสแกน QR Code ด้ำนล่ำง