15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

จัดกองร้อยน้ำหวานรับมือ”ตำบลขับขี่ปลอดภัย”

***ร้อยเอ็ด..0เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 12 พ.ย. นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.ร้อยเอ็ด กล่าวภายหลังประธานประชุมความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ประจำปี 2563 ที่ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดว่า  จังหวัดร้อยเอ็ดให้ทุกหน่วยงาน รณรงค์และประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด  ผ่านสื่อทุกช่องทาง ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิด “ตำบลขับขี่ปลอดภัย”

***โดยให้มีการกำหนดมาตรการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ สำหรับพื้นที่ที่มีอาสาสมัครจราจรภาคประชาชน “กองร้อยน้ำหวาน” ให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในพื้นที่ ให้หน่วยงานด้านการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กและเยาวชน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อเป็นการปลูกฝังวินัยด้านจราจรตั้งแต่วัยเด็ก

***ขณะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจความพร้อมของรถรับส่งนักเรียน รถโดยสารสาธารณะ ความพร้อมด้านยานพาหนะ อุปกรณ์นิรภัย ตลอดจนความพร้อมของพนักงานขับรถด้วย ให้มีการบังคับใช้กฎหมายให้ดำเนินการอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง ควบคุมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ด้านการปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง และการใช้อุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ