18 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ฟังความเห็นร่างผังเมืองรวมนครปฐม

***นครปฐม..0นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผวจ.นครปฐม ประธานประชุมสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองนครปฐม (ปรับปรุงครั้งที่ 2) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม ร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก

***สำหรับการจัดทำผังเมืองรวมเมืองนครปฐมเป็นการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ ให้สอดคล้องกับบทบาทและศักยภาพ สถานการณ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนงานและโครงการพัฒนาที่สำคัญ โดยมีขอบเขตพื้นที่วางผังครอบคลุมพื้นที่ทั้งอำเภอเมืองนครปฐม ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  28 แห่ง มีกระบวนการขั้นตอนวางผังตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 ที่มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการวางและจัดทำผังเมืองรวม

***โดยที่ประชุมมีการรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ที่ได้มีการเสนอความคิดเห็นไปแล้วเมื่อวันที่ 2-23 พ.ย.ที่ผ่านมา เปิดรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  และได้นำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นมาปรับปรุงร่างผังเมืองรวมฯ แล้ว สำหรับการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย และจะนำความคิดเห็นไปปิดประกาศ 15 วัน เพื่อให้สาธารณชนรับทราบ