update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

ปศุสัตว์สุโขทัยจัดเต็ม”ฉีดวัคซีนปากเท้าเปื่อยโคนม

สุโขทัย..0ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU สำนักงานปศุสัตว์ จ.สุโขทัย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ อ.กงไกรลาศ จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียหรือโรคคอบวม และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 1/2564 ในพื้นที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ทั้งหมด 19 ฟาร์ม จำนวน 465 ตัว

พร้อมทั้งให้ความรู้เกษตรกรเรื่องโรคและความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันโรค เพื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทราบ ผลที่คาดว่าได้รับคือ ทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันและลดอุบัติการณ์ของโรคระบาดปากและเท้าเปื่อยได้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและประชาชนผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม