update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

เปลี่ยนป่าช้าเป็นแหล่งเรียนรู้โคกหนองนา บูชาพระแม่โพสพ ลงแขกเกี่ยวข้าว เผาปลา สืบสานภูมิปัญญาชาวไทยเชื้อสายลาวเวียง.

*****ราชบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.66 ที่แหล่งเรียนรู้โคกหนองนา ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ชาวไทยเชื้อสายลาวเวียงต่างมาร่วมทำกิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าว เผาปลา” เริ่มจากการทำพิธีบูชาและขอขมาพระแม่โพสพ แสดงความกตัญญูต่อผืนแผ่นดิน เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย ขอให้ข้าวนาปีของชาวบ้านได้ผลผลิตที่ดี จากนั้นตัวแทนทั้ง 11 หมู่บ้าน ร่วมลงแข่งเกี่ยวข้าว ทีมไหนเกี่ยวเร็ว ข้าวสวยสุด เป็นผู้ชนะ ท่ามกลางกองเชียร์ที่ร้องเต้นสามช่า รำบาสโลบกันอย่างสนุกสนาน และปิดท้ายด้วยการนำปลานิลและปลาดุก ที่เลี้ยงไว้ในบ่อมาย่างแจก พร้อมอาหารคาวหวานต่างๆ ให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับประทานกันอย่างเต็มที่

*****นายธรรมรัตน์ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายก ทต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง เปิดเผยว่า เดิมบริเวณที่ตั้งแหล่งเรียนรู้โคกหนองนาเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ เคยเป็นป่าช้าเก่าของวัดอ้ออีเขียว ถูกทิ้งร้างมานาน มีผู้ลักลอบนำขยะมาทิ้ง อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคอันตราย หากปล่อยไว้ก็จะทำให้ชาวบ้านหวาดกลัว ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน ชาวบ้านจึงร่วมกันทำพิธีล้างป่าช้า ขุดดินส่วนหนึ่งนำไปถวายวัด เพื่อก่อสร้างพระอุโบสถ ต่อมาช่วยกันพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในรูปแบบ “โคก หนอง นา” มีการขุดบ่อน้ำเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ขนาด 1 งาน ปลูกป่าชุมชน พืชผักสวนครัว และนาข้าวขนาด 1 งาน เพื่อเป็นต้นแบบให้คนในชุมชนได้เรียนรู้แนวทางการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้และวัสดุอุปกรณ์จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

*****สำหรับกิจกรรม “ลงแขก เกี่ยวข้าว เผาปลา” เป็นความร่วมมือกันของชาวบ้าน สภาวัฒนธรรม และเทศบาลตำบลกรับใหญ่ ที่ต้องการอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของบรรพบุรุษ ในเรื่องของการปลูกข้าวแบบดั้งเดิม ซึ่งปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรยุคใหม่ เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ แทบไม่มีโอกาสได้สัมผัสเรียนรู้ถึงคุณค่า และความหมายแอบแฝงที่ซ่อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการบูชาพระแม่โพสพในช่วงต่างๆ ของการปลูกข้าว อันเป็นกุศโลบายสอนเรื่องความกตัญญูรู้บุญคุณ ตลอดจนการลงแขกเกี่ยวข้าว ที่ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี ความรักความสามัคคีให้กับคนในชุมชน ในส่วนของข้าวที่นำมาปลูก เป็นข้าวสายพันธ์ กข 79 โดยผลผลิตที่เก็บเกี่ยวทั้งหมดจะถูกแจกจ่าย นำเข้าโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ต่อไป.