15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsการเมืองข่าวเด่น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชวนผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพมหานคร หรือสถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนด ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ผู้สมัครยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองต่อผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ ดังนี้ 1. แบบใบสมัคร (สว. 2) 2. แบบข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัคร (สว. 3) 3. แบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร (สว. 4) โดยต้องมีผู้รับรองและพยานอย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชื่อยืนยันว่าผู้สมัครมีคุณลักษณะเช่นนั้นจริงและต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองและพยานซึ่งลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องด้วยยกเว้นสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มอัตลักษณ์อื่น ตามมาตรา 11 (14) และ (15) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 5. สำเนาทะเบียนบ้าน 6. ใบรับรองแพทย์ 7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตรยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จำนวนคนละ 2 รูป สำหรับปิดแบบข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัคร (สว. 3)

*****ส่วน 8. หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (ก) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งเกิดในอำเภอที่สมัครรับเลือก เช่น สำเนาสูติบัตร เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ข) หลักฐานซึ่งแสดงว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ค) หลักฐานซึ่งแสดงว่าทำงานอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก เช่น หนังสือรับรองการทำงาน เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ง) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยทำงานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกแล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี เช่น หนังสือรับรองการทำงาน สำเนาทะเบียนบ้าน  เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (จ) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือรับรองจากสถานศึกษา เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

*****9. เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยสามารถชำระเป็นเงินสด หรือตั๋วแลกเงิน หรือแคชเชียร์เช็ค แล้วแต่กรณี 10. สำเนาหลักฐานอื่นที่ผู้สมัครนำมาแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตามบันทึกการให้ถ้อยคำของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามแบบ สว. 2  และ 11. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น (ก) หลักฐานการขอลาออกหรือการขออนุญาตให้ลาออกกรณีเป็นข้าราชการ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น หนังสืออนุมัติให้ลาออกจากราชการ เป็นต้น (ข) เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล เป็นต้น

*****ทั้งนี้ ผู้ใดรับรองหรือเป็นพยานซึ่งลงลายมือชื่อรับรองเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบ การรับสมัครเป็นเท็จ กฎหมายได้กำหนดบทลงโทษ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไชต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร หรือสายด่วน 1444