15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsการเมืองข่าวเด่น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง การวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยการวินิจฉัยบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 ดังนี้ บัตรลงคะแนนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียทั้งฉบับและไม่ให้นับเป็นคะแนน (1) บัตรปลอม (2) บัตรที่มีการทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ ลงในบัตรลงคะแนนนอกจากหมายเลขผู้สมัคร เว้นแต่ เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการเลือก (3) บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน (4) บัตรที่มิอาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด (5) บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับเลือก (6) บัตรที่เขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด (7) บัตรที่ลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนน (8) บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการประจำสถานที่เลือกมอบให้

*****บัตรลงคะแนนที่มีลักษณะในช่องเขียนหมายเลขผู้สมัครช่องหนึ่งช่องใดดังต่อไปนี้  ไม่ให้นับเป็นคะแนนสำหรับช่องหมายเลขนั้น (1) บัตรที่มิได้เขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเป็นเลขอารบิก (2) บัตรที่เขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครใน “ช่องเขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร” เกินกว่าหนึ่งหมายเลขผู้สมัครในช่องเดียวกัน (3) บัตรที่มิได้เขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครใน “ช่องเขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร” และให้นับคะแนนใน “ช่องเขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร” ที่สามารถนับคะแนนได้ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย การเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วน 1444