ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ

นายศักราช อัมวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ นำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุไปศึกษาดูงาน เรื่อง โรงเรียนผู้สูงอายุสุขภาพดี และชมรมผู้สูงอายุวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม